Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

4813 a240
Reposted fromfoods foods
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMoooni Moooni
8715 a3f2
Reposted fromfor-witches for-witches viaMoooni Moooni
7484 e5c7 500
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaohwowlovely ohwowlovely
3562 b9dc 500
Reposted fromveryrude veryrude viaxmonroex xmonroex
0526 aa5d 500
Reposted fromfoods foods viaxmonroex xmonroex

November 26 2014

Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl